1. Top
  2. Điều khoản và điều kiện sử dụng

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Khi sử dụng website này, vui lòng tham khảo Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật dưới đây. Lưu ý rằng người sử dụng website này được đánh giá rằng đã đọc và đồng ý với tất cả Điều khoản sử dụng. Nếu không thể đồng ý, vui lòng ngưng sử dụng trang website này. Điều khoản sử dụng có thể thay đổi mà không báo trước; vì thế, vui lòng tham khảo nội dung cập nhật nhất trước khi sử dụng trang website.

Điều khoản sử dụng

Sao chép và các quyền hạn khác

Tất cả các nội dung trong website (sau đây được gọi là "nội dung") thuộc quyền ở hữu của Tập đoàn Unicharm ( sau đây được gọi là "Doanh nghiệp"), hoặc được cộng tác bởi một đối tác thứ ba. Do đó, các nội dung không được phép sử dụng, sao chép hoặc phân tán mà không được sự cho phép từ Doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nội dung trong website có thể được sử dụng trong một phạm vi nhỏ, hoặc không có mục đích về lợi nhuận. Mặc dù, điều đó không đảm bảo việc sử dụng nội dung trong website không vi phạm quyền sở hữu của bên đối tác thứ ba.

Đăng ký thương hiệu

Tất cả các thông tin về nhãn hiệu, logo và dịch vụ được tìm thấy trên website đều thuộc sở hữu của Doanh nghiệp, hoặc sử dụng hợp pháp thông qua giấy phép. Những thông tin trên không được sử dụng nếu không được phép.

Chính sách bảo mật

Doanh nghiệp nỗ lực trong việc tạo ra hệ thống bảo mật toàn vẹn, có độ chính xác và an toàn (bao gồm cả nguy cơ đến từ virus) của các thông tin trên website, gồm cả các thông tin sẽ được đưa lên trong tương lai, nhưng không đảm bảo được tính hoàn toàn. Doanh nghiệp không chịu trách nhiệm về các lỗi trong quá trình tìm kiếm thông tin trên website.

Các liên kết

Doanh nghiệp không đảm bảo tính chính xác của các link liên kết với website này.
Về các website liên kết ngoài của trang website này (sau đây được gọi là ""liên kết ngoài""), Doanh nghiệp không đảm bảo tính chính xác về mặt nội dung hoặc chức năng. Hơn nữa, Doanh nghiệp không chịu trách nhiệm với những thiệt hại gây ra bởi việc sử dụng những liên kế ngoài.

Miễn trừ về mặt pháp lý

Doanh nghiệp không chịu trách nhiệm về những vấn đề, ảnh hưởng hay mất mát khi sử dụng trực tiếp hay gián tiếp những thông tin hay công cụ từ trang website. Doanh nghiệp không chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng đến software hay hardware, những khó khăn hay kết quả từ việc sử dụng website này (bao gồm những ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến hệ thống máy tính), hay những khoản chi phí phát sinh. Nội dung của website hay địa chỉ có thể thay đổi mà không cần báo trước. Hơn nữa, thông tin liên quan đến tất cả sản phẩm (như giá cả, tính năng, ngày ra sản phẩm,...) có thể thay đổi mà không báo trước.

Cung cấp thông tin và Gợi ý

Các thông tin được truyền tải trên website này (không bao gồm thông tin cá nhân) được hiểu là có thể sử dụng rộng rãi bởi Doanh nghiệp và các Công ty con. Người sử dụng thông tin trên website này được coi là đồng ý với những điều khoản trên.

Share On